Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo sa zaoberá viacerými oblasťami súvisiacimi so zdravím, ako je analýza zdravotných trendov, sledovanie šírenia infekčných chorôb alebo vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úsekoch životného prostredia. Verejné zdravotníctvo je aj o vzdelávaní a osvete. Po absolvovaní tohto odboru, budete môcť navrhovať a realizovať vzdelávacie kampane alebo informovať verejnosť o prevencii rôznych chorôb. Môžete pracovať v orgánoch verejného alebo súkromného zdravotníctva alebo v nemocniciach.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Moderná lekárska fakulta v najmenšom meste.

LF v najmenšom slovenskom meste
Žiadny ústny pohovor
Ponúka aj zubné lekárstvo
Prijímačky na zubné lekárstvo obsahujú skúšku manuálnej zručnosti
Nízky počet študentov v ročníku
Testy všeobecných predpokladov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského

Verejné zdravotníctvo sa dá študovať na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine (okrem LF UPJŠ v Košiciach). Štúdium prebieha v prezenčnej forme a po absolvovaní troch rokov získate titul Bc. Prijímacie skúšky sa na všetky bakalárske odbory do Martina nekonajú a prijíma sa na základe priemeru známok. Tento priemer sa počíta za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole.

V prvom ročníku absolvujete povinné predmety ako anatómia a fyziológia, biológia, histológia a nevyhnete sa ani biofyzike a základom štatistiky. V druhom ročníku sa pridajú špecifické predmety, ako napríklad epidemiológia, hygiena a sociálna psychológia. Povinným predmetom sú aj základy ekonómie. Tretí ročník je zakončený obhajobou bakalárskej práce a štátnou záverečnou skúškou z verejného zdravotníctva. Spolu sa môžete tešiť na 210 hodín praxe rozdelených do všetkých troch ročníkov.

Naposled aktualizované 31. května 2023

Termíny
  DOD
6. 2. 2023
  Podanie prihlášky
do 28. 2. 2023
  Prijímačky
nie sú
  Náhradný termín
nie je
Prihláška
Elektronicky – 40 €
Bonifikácie
Nie
Prijímačky
  Priebeh
Bez prijímačiek
  Bodovanie
Nie
  Max. bodov
Nie
  Kalkulačka
Nie
  Systém testu
Nie
  Počet otázok
Žiadne
Hranica prijatia
  2022
Bez prijímačiek
Áno
Modelovky
Nie
Staré testy
Nie

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz