Nutriční terapie

Nutriční terapie se stává stále důležitějším oborem, který pomáhá lidem překonávat zdravotní problémy a udržovat zdravý životní styl. Zajímavým faktem je, že světová zdravotnická organizace uvádí, že až 80 % nemocí souvisí se špatnou výživou, proto je studium nutriční terapie klíčové nejen pro prevenci chorob, ale také pro jejich účinnou léčbu.

V oblasti nutriční terapie můžete působit ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních, kde se zaměříte na prevenci poruch výživy a podporu zdravého životního stylu. Studium nutriční terapie nabízí nejen zajímavou a perspektivní profesní dráhu, ale také možnost pomáhat lidem zlepšit své zdraví a kvalitu života.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Bonifikační body
Možnost přijetí bez přijímaček
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta v Praze s jedinečným stylem výuky.

Největší lékařský areál v ČR
Rodinnější atmosféra
Jedinečný styl výuky
Ústní pohovor
Možnost přijetí bez přijímaček
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Když už víte, co se skrývá pod pojmem nutriční terapie, můžete studovat nutriční terapii na více fakultách. Bakalářské studium nutriční terapie na 1. lékařské fakultě UK trvá tři roky a můžete ho absolvovat buď v prezenční, nebo kombinované formě. Po dokončení bakalářského studia máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Výživa dospělých a dětí. To trvá další dva roky a umožní vám prohloubit vaše znalosti získané během bakalářského studia a zvyšovat vaši kvalifikaci jako nutričního terapeuta.

Studium nutriční terapie na 1. lékařské fakultě UK je jedinečné tím, že vám poskytne komplexní vzdělání a špičkové experty ve svých oborech jako pedagogy. Výuka probíhá na prestižních zdravotnických pracovištích a absolventi mají široké uplatnění jak v různých typech zdravotnických zařízeních, tak i mimo zdravotnictví.

Na přijímacích zkouškách na vás čeká jen písemný test z biologie, který má 70 otázek. Nic dalšího už vám nestojí v cestě k přijetí.

Naposled aktualizované 3. října 2023

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
10. 6. 2024
  Náhradní termín
20. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
70
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnost
  Počet otázek
70 otázek z biologie
Hranice přijetí
  2023
Prezenční forma: 49 (snížena z 56)
  2022
Prezenční forma: 51
  2023
Kombinovaná forma: 45 (snížena z 48)
  2022
Kombinovaná forma: 40
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Druhou fakultou, na které můžete studovat obor Nutriční terapie a nachází se v Praze, je 3. Lékařská fakulta. Tyto 2 fakulty nespojuje jen to, že obě spadají pod Karlovu univerzitu, ale také podobný počet žáků v ročníku.

Zásadní rozdíl je ale v podobě přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky sestávají z testu z biologie a chemie a na další den čekají uchazeče ještě ústní pohovory. Přijímací zkoušky se nekonají v prostorách fakulty, jak je to běžné na ostatních lékařských fakultách, ale v budově Kongresového centra v Praze. Již při této události lze poznat, že se tato fakulta odlišuje od různých stereotypů na jiných vysokých školách, protože před zahájením zkoušky přednese krátkou řeč některý z proděkanů.

Studium trvá 3 roky a probíhá jen v prezenční formě. V prvním ročníku absolvujete klasické předměty, jako anatomie a histologie, fyziologie, biologie a genetika. Dejte si pozor také na mnoho chemicky zaměřených povinných předmětů, jako je anorganická chemie, organická chemie a biochemie. Ve druhém a třetím ročníku vás již čeká spousta specializovaných předmětů důležitých pro nutriční terapii. Během celého studia se můžete těšit také na povinné praxe. Celé studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Naposled aktualizované 30. října 2023

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
13. 6. 2024 + 17. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 120 min na vše
ústní pohovor: interpretace odborného textu (15 min příprava) + otázky na všeobecný rozhled (kontroverzní témata)
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60 + 62 = 122
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2022
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Třetí fakultou (po 1. LF a 3. LF), na které můžete studovat obor Nutriční terapie, ale už není v Praze, je Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Je nejmladší lékařskou fakultou v celém Česku. Její počátky sahají do roku 1993, kdy nastoupili do studia zdravotnických oborů první studenti. LF OU se nachází ve třetím největším městě Česka, co se rozlohy i počtu obyvatel týká.

Můžete si vybrat, jestli chcete studovat v prezenční nebo kombinované formě. V obou případech jsou přijímací zkoušky stejné a sestávají z testu z biologie a chemie. Z každého předmětu je třeba získat alespoň 8 bodů, proto se nestačí spoléhat jen na jeden výborně naučený předmět.

Studijní plán je rozdělen do tří ročníků. V prvím ročníku se studenti věnují předmětům, které jsou společné pro všechny bakalářské obory spadající do vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí. Ve druhém a třetím ročníku jsou již stěžejními předměty studijního plánu profilující předměty, odborně zaměřené a směřující k úspěšnému zvládnutí státní závěrečné zkoušky.

Kombinovaná forma studia kombinuje prvky prezenčního a dálkového studia, aby bylo možné skloubit studium se soukromým a pracovním životem. Výuka probíhá pouze v pátky a soboty, ale studenti musí počítat s povinnou účastí na praktické výuce, která je rozvrhnuta v blocích do pátků a sobot. Praktická výuka je důležitou součástí v oboru porodní asistence a činí zhruba 1800 hodin, zahrnuje cvičení u jednotlivých předmětů a odbornou praxi.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2023
Prezenční forma: 26
  2022
Prezenční forma: 29
  2023
Kombinovaná forma: 19
  2022
Kombinovaná forma: 17
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odbor Nutriční terapie lze studovat i na Lékařské fakultě v Brně. Studium trvá 3 roky a probíhá výhradně v prezenční formě. Po jeho absolvování získáte titul bakalář a buď se rozhodnete pracovat nebo můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oboru Nutriční specialista, který také nabízí LF MU.

Abyste se na tento obor dostali, musíte zvládnout přijímací zkoušky, které sestávají z testu z biologie a chemie, ale ne z fyziky. Náročnost testu je stejná, jako pro ostatní bakalářské obory na LF MU, a tudíž je test méně náročný než pro ty, kteří se hlásí na všeobecné nebo zubní lékařství.

Během studia absolvuje teoretické předměty, které jsou stejné pro všechny medicínské obory. Jsou to například základy anatomie, fyziologie, patologické fyziologie nebo farmokologie. Chybět rozhodně nebude ani lékařská chemie, potravinářská chemie nebo biochemie. Součástí studijního programu je také výuka výživy na brněnských základních školách v rámci oborové didaktiky.

Praktická výuka je důležitou součástí studia. Již po prvním roce studia probíhá týden v nemocničním stravovacím provozu a taktéž týden v jídelně školského zařízení. Od druhého ročníku začína praxe v průběhu semestru. Navštěvují se ambulancie zaměřené na obezitologii, diabetologii, gastroenterologii a další obory, kde získávate praktické zkušenosti při odběru nutriční anamnézy, hodnocení výživového stavu pacientů a navrhování úprav stravy nebo doplňování umělé výživy. Po druhém ročníku je možnost strávit čtyři týdny souvislé praxe ve zdravotnických a lázeňských zařízeních nebo v soukromých ambulancích nutričních terapeutů. Tato praxe se koná například v IKEM, Thomayerově nemocnici nebo Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z chemie
Hranice přijetí
  2023
35
  2022
50
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz