Radiologická asistence

Radiologie je zajímavý obor, který se neustále vyvíjí a nabízí mnoho možností pro kariéru v oblasti zdravotnictví. Studium je zaměřeno jak na teoretické znalosti, tak na praktické zkušenosti, které získáte během povinných odborných praxí ve specializovaných zdravotnických zařízeních. Absolventi tohoto oboru mají mnoho možností uplatnění v oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny.

Radiodiagnostika zahrnuje různé metody jako rentgenové vyšetření, ultrazvuk, magnetickou rezonanci a další. Pokud se zajímáte o onkologii, můžete se věnovat radioterapii, která je metodou léčby nádorových onemocnění pomocí ionizujícího záření. Další možností je nukleární medicína, která používá radiofarmaka k diagnostice a léčbě nemocí.

Radiologičtí asistenti se uplatní se ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních, na klinikách, odděleních nebo ambulantních pracovištích.

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta s rodinnou atmosférou přímo ve Fakultní nemocnici Motol.

Sídlí v největší Fakultní nemocnici v ČR
Silná tradice dětského lékařství
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných předpokladů a ústní pohovor
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Nejmladší lékařská fakulta.

Nejmladší LF
Nejmenší poplatek za podání přihlášky
Žádný ústní pohovor
Není náhradní termín přijímaček
Nabízí i zubní lékařství

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Radiologická asistence na 2. Lékařské fakulte Univerzity Karlovy je tříleté bakalářské studium, které vám umožní získat odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání radiologického asistenta. Během studia se budete učit preklinickým, klinickým a odborným radiologickým oborům. Praktické vyučování se pak odehrává v areálu Fakultní nemocnice v Motole, kde se setkáte s širokým spektrem zajímavých pacientských případů, které vás připraví na praxi.

V rámci studia se zaměříte na radiologickou fyziku, dozimetrii, fyzikální testy k zajištění jakosti radiologické technologie a diagnostických informací. Nacvičíte si také obecné ošetřovatelské postupy používané při radiologických výkonech. Pokud budete mít zájem, můžete se stát členem intervenčního týmu při miniinvazivních výkonech na cévách celého těla i na necévních intervencích. Díky zázemí FN Motol se navíc budete setkávat s nejnovějšími radiodiagnostickými sekvencemi, které se do komerčního provozu dostávají až s několikaletým zpožděním.

Kromě studia se můžete těšit na širokou nabídku pohybových aktivit, které jsou součástí programu. Volit můžete například z kanoistiky, sportovního lezení na umělé stěně, florbalu, hokeje, jógy nebo lekcí sebeobrany.

Abyste se na tento obor dostali, musíte nejprve zvládnout přijímací zkoušky. Ty mají, jako téměř na všechny medicínské obory na 2. LF, podobu písemného testu následovaného druhý den ústním pohovorem. V písemném testu se setkáte jen s otázkami z biologie s důrazem na biologii člověka a testem všeobecných studijních předpokladů.

Naposled aktualizované 5. října 2023

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše -> test všeobecných předpokladů, ? min na test
ústní pohovor v jiný den
  Bodování
3 body jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
test všeobecných předpokladů: po 3 bodech za správnou odpověď, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
test všeobecných předpokladů: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie s důrazem na biologii člověka
Hranice přijetí
  2023
138 (snížena z 151)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Druhou lékařskou fakultou (po 2. LF v Praze), na které můžete studovat radiologickou asistenci i všeobecné lékařství je Lékařská fakulta v Ostravě. Studium tohoto oboru trvá tři roky a lze jej absolvovat pouze v prezenční formě. Po jeho dostudování získáte titul bakalář.

Cesta ke studiu radiologické asistence vede přes úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek, protože na průměr fakulta nepřijímá. Přijímací zkoušky sestávají z písemného testu z biologie a fyziky. Nesmíte zapomenout na to, že nestačí dosáhnout v součtu minimálního počtu bodů pro přijetí, ale je třeba mít i z každého předmětu splněný minimální počet bodů. Z biologie je to 8 bodů a z fyziky 6 bodů.

Fyzika na přijímačkách není náhodou, protože během studia nejprve absolvujete několik překlinických předmětů z oblasti fyziky ionizujícího záření. Samozřejmostí je také anatomie a fyziologie. Chybět ale nebudou ani psychologické a sociální předměty. Celé studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou z radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny a obhajobou bakalářské práce. A co praxe? Ta začíná hned po skončení prvního ročníku prázdninovou praxí. Celkově je praxe určitě dost – 740 hodin.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
34
  2022
29
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Třetí lékařskou fakultou, kde lze studovat radiologickou asistenci, je Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Studium tohoto bakalářského oboru trvá tři roky a probíhá v prezenční formě. Momentálně nelze pokračovat v žádném navazujícím magisterském oboru.

Tento obor vyžaduje rozhodně znalosti fyziky, čemuž odpovídají i přijímací zkoušky, které sestávají z testu z biologie a právě z fyziky. O tento obor je nejnižší zájem ze všech bakalářských oborů, které nabízí LF MU, čemuž odpovídá i nejnižší počet bodů potřebných k přijetí.

Studium Radiologické asistence trvá celkem šest semestrů. První dva semestry jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí z oblasti fyziky a základních biologických znalostí týkajících se lidského těla. Následující čtyři semestry se zaměřují především na praktické dovednosti a návyky potřebné k vykonávání všech činností v rámci profese Radiologického asistenta.

Součástí studia je také povinná letní praxe, kterou absolvujete během prázdnin po druhém a čtvrtém semestru. Tuto praxi vykonáváte ve vybraném zdravotnickém zařízení pod vedením zkušeného lektora, který je profesionálním radiologickým asistentem. Praxe zahrnuje týden na oddělení nukleární medicíny, týden na oddělení radiační onkologie a dva týdny na příslušném radiologickém oddělení.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek z fyziky
Hranice přijetí
  2023
30
  2022
34
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz