Všeobecné ošetřovatelství

Absolvováním programu všeobecné ošetřovatelství budete způsobilí k práci všeobecné sestry. Všeobecná sestra má na starosti poskytování ošetřovatelské péče a pomoci při různých zdravotních potížích pacientů. Mezi její hlavní úkoly patří příprava pacientů na diagnostické a léčebné postupy, aplikace léků, odběry krve nebo péče o hygienu pacientů. Všeobecná sestra také spolupracuje s lékařem nebo zubařem při plánování a koordinaci ošetřovatelské péče a má na starosti dokumentaci všech provedených zákroků a výkonů.

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v budově chráněné jako kulturní památka.

Spadá pod UK, ale nesídlí v Praze
Nejmenší město, ve kterém je LF
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Jediné přijímačky, kde se za nesprávné odpovědi odečítají body
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Lékařská fakulta v největším studentském městě v Česku.

Druhá největší LF
Největší studentské město
Žádný ústní pohovor
Nabízí i zubní lékařství
Na přijímačkách může být v testu možnost "E" – žádná z uvedených možností není správná
Možnost přijetí bez přijímaček
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší a největší lékařská fakulta v srdci Prahy.

Nejstarší LF
Největší LF
Největší počet zájemců o studium
Žádný ústní pohovor
Jako jediná z pražských LF nabízí i zubní lékařství
Bonifikační body
Možnost přijetí bez přijímaček
2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta s rodinnou atmosférou přímo ve Fakultní nemocnici Motol.

Sídlí v největší Fakultní nemocnici v ČR
Silná tradice dětského lékařství
LF s rodinnou atmosférou
Testy všeobecných předpokladů a ústní pohovor
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská fakulta v Praze s jedinečným stylem výuky.

Největší lékařský areál v ČR
Rodinnější atmosféra
Jedinečný styl výuky
Ústní pohovor
Možnost přijetí bez přijímaček

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Obor všeobecné lékařství lze studovat na skoro všech lékařských fakultách. Kromě všech tří pražských lékařských fakult (1. LF, 2. LF a 3.LF) nabízí tento obor také Lékařská fakulta v Hradci Králové a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Ze slovenských lékařských fakult jsou to fakulty v Košicích a Martině.

Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství na 1. LF v Praze trvá tři roky a je v prezenční formě. Výhodou studia na 1. LF je vysoký počet praktických hodin (poměr teorie a praxe 1 : 1) a teoretická výuka je doplněna interaktivními formami, jako jsou tematické klinické dny s odborníky a workshopy. Praxe probíhá na vysoce specializovaných klinických pracovištích, což umožňuje seznámit se s různými typy zdravotnických zařízení a získat rozmanité praktické dovednosti.

V rámci studia se nejprve seznámíte s teoretickými medicínskými předměty, kterými jsou anatomie, biofyzika nebo fyziologie, ale nesmíme zapomenout ani na chemii a biochemii. V prvním ročníku jsou tyto předměty kombinovány s psychologickými a sociologickými předměty. Ve druhém a třetím ročníku se výrazně zvýší počet praktických předmětů a praxí.

Bez přijímacích zkoušek se na tento obor dostat nedá a musíte úspěšně absolvovat test z biologie, který se skládá ze 70 otázek a test z ošetřovatelství, který má také 70 otázek. Nemusíte se ale bát žádných testů z chemie a fyziky.

Naposled aktualizované 3. října 2023

Termíny
  DOD
6. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
10. 6. 2024
  Náhradní termín
20. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
140
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Biologie: správná může být 1 až 4 možnost
Ošetřovatelství: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
70 otázek z biologie + 70 otázek z ošetřovatelství
Hranice přijetí
  2023
28 (snížena ze 40)
  2022
35
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Biologie: ano; Ošetřovatelství: Ne
Staré testy
Ne

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Studium všeobecného ošetřovatelství na 2. LF trvá 3 roky a probíhá v kombinované formě. To znamená, že v průběhu semestru se budete účastnit dvoudenních bloků výuky v každém druhém týdnu, které se konají zpravidla ve čtvrtek a v pátek. V prvním ročníku se kromě toho v druhé polovině září uskuteční celotýdenní blok výuky. Celkově tedy absolvujete prezenční výuku 25 % času, zatímco zbylých 75 % studia bude probíhat formou distančního vzdělávání (samostudium). Studium je ideální nejen pro všeobecné nebo praktické sestry, ale také pro ty, kteří nemají předchozí zdravotnické vzdělání.

Přijímací zkoušky probíhají ve dvou dnech. První den na vás čeká test z biologie s důrazem na biologii člověka a následně test všeobecných předpokladů. Druhý den ti nejlepší postoupí na ústní pohovor.

V prvním ročníku se zaměříte na biomedicínský základ a základní ošetřovatelské disciplíny, ale postupně se dostanete až k ošetřovatelské péči o nemocné v jednotlivých medicínských oborech. Součástí studia jsou také humanitní předměty, jako je zdravotnická psychologie, základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, etika a filosofie. Navíc, moderní výukové postupy a prostředky, jako jsou modely, trenažéry a interaktivní simulátory pacientů, vám umožňují praktické zkušenosti a přípravu na budoucí práci v oboru.

V průběhu studia absolvujete povinnou ošetřovatelskou praxi, která probíha ve Fakultní nemocnici v Motole, klinické základně 2. lékařské fakulty. Pokud již máte zdravotnické povolání stejného nebo příbuzného zaměření, bude vám část praxe započtena.

Díky tomu, že studium je rozděleno na prezenční a distanční části, umožňuje flexibilitu a snadné sladění s pracovními povinnostmi. Na druhé straně je potřebná dobrá vlastní organizace času.

Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a složením státní závěrečné zkoušky z ošetřovatelství, z humanitních věd a z ošetřovatelství v klinických oborech.

Naposled aktualizované 5. října 2023

Termíny
  DOD
13. 1. 2024
  Podání přihlášky
1. 12. 2023 - 29. 2. 2024
  Přijímačky
11. 6. 2024 + 12. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024 + 28. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, ? min na vše -> test všeobecných předpokladů, ? min na test
ústní pohovor v jiný den
  Bodování
3 body jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
test všeobecných předpokladů: po 3 bodech za správnou odpověď, za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
90 + 90 + 60 = 240
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná může být 1 až 4 možnosti
test všeobecných předpokladů: správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie s důrazem na biologii člověka
Hranice přijetí
  2023
125
  2022
122 (snížena z 149)
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Třetí fakultou v Praze, kde můžete studovat Všeobecné ošetřovatelství (kromě 1. LF a 2. LF) je 3. lékařská fakulta. Studium trvá 3 roky a probíhá jen v prezenční formě. Dostat se na 3. LF není zrovna nejlehčí, protože vás nejprve čeká písemný test z biologie člověka a poté i ústní pohovor, který často rozhoduje o úspěchu na celých přijímacích zkouškách.

Hned od prvního ročníku vám bude jasné, jaký obor studujete, neboť kromě pár základních předmětů společných i pro jiné obory, jako jsou anatomie a fyziologie nebo mikrobiologie, se můžete těšit na specilizované předměty. Situace se nezmění ani ve druhém a třetím ročníku. Výhodou studia na 3. LF je obrovský počet praxí, celkově absolvujete po dobu tří let minimálně 1 600 hodin praxí. Zároveň máte možnost výběru více zajímavých volitelných předmětů. Celé studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou z ošetřovatelství, humanitních věd a ošetřovatelství v klinických oborech.

Naposled aktualizované 30. října 2023

Termíny
  DOD
5. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
13. 6. 2024 + 17. 6. 2024
  Náhradní termín
27. 6. 2024
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 100 min na vše
ústní pohovor: interpretace odborného textu (15 min příprava) + otázky na všeobecný rozhled (kontroverzní témata)
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
50 + 62 = 112
  Kalkulačka
Ne
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie člověka
Hranice přijetí
  2022
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Pokud přemýšlíte nad studiem Všeobecné ošetřovatelství a nechcete být v Praze, můžete si vybrat studium na Lékařské fakultě v Ostravě. Tento obor trvá 3 roky a můžete si vybrat mezi prezenční a kombinovanou formou. Přijímačky jsou na obě formy studia stejné a sestávají z testu z biologie a testu ze společenských věd na úrovni střední školy a základního rozhledu. Z obou předmětů je třeba na přijímačkách získat alespoň po 10 bodech (na kombinovanou formu stačí po 9), aby se vám celkový bodový zisk započítal do pořadí k přijetí.

V prvním ročníku absolvujete společné předměty, kterými jsou anatomie, fyziologie a patologie, ale také předměty zaměřené na psychologii a sociologii. Hned od prvního ročníku začínají i povinné praxe. Praxe se uskutečňuje na ambulantních a lůžkových pracovištích, včetně zařízení zaměřených na dlouhodobou lůžkovou péči, v domácím prostředí pacienta, v zařízeních zaměřených na podporu zdraví a prevenci, ale i v zařízeních sociálních služeb. Celkově absolvujete až 2 300 hodin praxe, postupně rozdělených do tří ročníků, a to po 700 hodinách v prvním a druhém ročníku a 900 hodinách ve třetím ročníku. Odbornou praxi můžete absolvovat v jednom z 25 zasmluvněných zařízení a probíhá pod individuálním dohledem všeobecné sestry.

Kombinované studium je kombinací prezenčního a dálkového studia s důrazem na samostudium. Obsah a nároky na výstupní znalosti jsou stejné pro obě formy studia. Kontaktní výuka probíhá jedenkrát až dvakrát týdně v pracovní dny (a výjímečně dále v sobotu) a zajišťují ji akademici a odborníci z praxe na Lékařské fakultě OU nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Naposled aktualizované 19. listopadu 2023

Termíny
  DOD
26. 1. 2024
  Podání přihlášky
15. 11. 2023 - 15. 3. 2024
  Přijímačky
27. 5. 2024 - 7. 6. 2024
  Náhradní termín
Přihláška
Elektronicky – 650 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Elektronicky, vše v jednom testu, ? min na vše
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 ze 4 možností
  Počet otázek
30 otázek z biologie + 30 otázek společenskovědní test
Hranice přijetí
  2022
Prezenční forma: 34
  2022
Kombinovaná forma: 21
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Ne

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Lekářská fakulta v Hradci Králové již od roku 1993 nabízí možnost studovat tříletý bakalářský obor Všeobecné ošetřovatelství. Cesta na tento obor spočívá v úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek, které sestávají z testu z biologie a všeobecného přehledu. Zásadní rozdíl oproti testům na všeobecné a zubní lékařství je to, že se za nesprávné odpovědi neodčítají body. Z obou předmětu se sestaví samostatné pořadí. Potom se tato pořadí sčítají a získá se celkové pořadí, kde nejnižší hodnota znamená nejlepší výsledek.

První ročník se zaměřuje na získání teoretického základu a absolvují se předměty jako anatomie, fyziologie, biochemie, sociologie, psychologie a ošetřovatelství. Dále se učí základy ošetřovatelského procesu a postupu. Druhý ročník je již zaměřen na odborné předměty, jako jsou farmakologie, zdravotnická psychologie a ošetřovatelská péče v interních, chirurgických a gynekologických oborech a klinickou výuku. V posledním ročníku se specializuje na ošetřovatelskou péči v pediatrii, neurologii, psychiatrii a intenzivní ošetřovatelské péči.

Program také nabízí možnost spolupráce s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a absolvování specifických klinických kurzů, které vám pomohou získat osvědčení a posunout se dál ve vaší kariéře. Absolventi mohou dokonce přednostně absolvovat kurz Mentor klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci, což je prestižní kurz v oboru.

V první polovině 1. ročníku nabudete praktické dovednosti v modelové učebně a teprve poté, ve druhé polovině prvního ročníku, se budete starat i o skutečné pacienty ve Fakultní nemocnici. Celkově absolvujete více než 2300 hodin praxe, která je rozdělena do celých tří ročníků studia. Součást této praxe jsou také prázdninové ošetřovatelské praxe.

Již během studia tedy získáte praktické zkušenosti a můžete si přivydělat na částečný pracovní úvazek na pracovištích FN HK. Po ukončení studia můžete pracovat dál ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové nebo se poohlédnout po práci někde jinde.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
9. 12. 2023
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
18. 6. 2024
  Náhradní termín
Jen výjimečně
Přihláška
Elektronicky – 880 Kč
Bonifikace
Ne
Přijímačky
  Průběh
Vše v jednom testu, 120 min na vše
  Bodování
za správnou odpověď 1 bod, za nesprávnou a za žádnou odpověď 0 bodů
  Max. bodů
60
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná je pouze 1 z 5 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 20 otázek ze všeobecného přehledu
Hranice přijetí
  2023
?
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ne
Staré testy
Na stránce z posledního roku

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Jak téměř na každé lékařské fakultě, i na LF MU v Brně, můžete studovat obor všeobecné ošetřovatelství. Toto bakalářské studium lze studovat pouze v prezenční formě a studium trvá 3 roky. Jako absolventi máte možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Intenzivní péče v prezenční nebo kombinované formě.

Rozhodnete-li se pro studium všeobecného ošetřovatelství, musíte zvládnout přijímací zkoušky sestávající z písemného testu z biologie a somatologie. Na somatologii nejsou doporučeny žádné modelové otázky, takže si budete muset vystačit z těmi z biologie. Zájem o tento obor je dost vysoký, což dokládá i třetí nejvyšší počet uchazečů ze všech bakalářských obor na Lékařské fakultě v Brně.

V teoretické části studia se seznámíte s předměty jako anatomie, fyziologie, ošetřovatelství nebo mikrobiologie. Připravte se ale na vysoký počet předmětů hlavně ve druhém semestru prvního ročníku.

Povinnou součástí studijního programu je ošetřovatelská praxe, která probíhá ve formě blokové výuky a má celkový rozsah 2 300 hodin. Praxe je rozložena do pěti semestrů, začíná ve druhém semestru studia a pokračuje až do šestého semestru. Část praxe se také koná během letních měsíců druhého a čtvrtého semestru studia. Praxe se odehrává pod vedením kvalifikovaných vyučujících nebo mentorů a je realizována ve fakultních nemocnicích v Brně nebo u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb po celé České republice.

Naposled aktualizované 4. listopadu 2023

Termíny
  DOD
20. a 24. 1. 2024
  Podání přihlášky
do 29. 2. 2024
  Přijímačky
20. 6. 2024
  Náhradní termín
Není
Přihláška
Elektronicky – 900 Kč
Bonifikace
Ano – C1 z některých jazyků + za vybrané soutěže + za matematiku
Přijímačky
  Průběh
Z každého předmětu samostatný test, 50 min na každý test, po každém testu je 15 minutová přestávka
  Bodování
1 bod jen za zcela správnou odpověď (nic navíc, nic nechybí), za nesprávné odpovědi se body nestrhávají
  Max. bodů
80
  Kalkulačka
Ano
  Systém testu
Správná může být 0/1 ze 4 možností
  Počet otázek
40 otázek z biologie + 40 otázek zo samatologie
Hranice přijetí
  2023
49
  2022
48
Bez přijímaček
Ne
Modelovky
Ano
Staré testy
Ne

Kontakt

Email
chci@namedicinu.cz
Messenger
Napiš nám

Tak na co ještě čekáš?

Přihlásit se na kurz